Velikost textu

Ochrana ovzduší


Emise znečišťujících látek ze spalování tuhých fosilních paliv v lokálních topeništích vznikají při vytápění rodinných domů nebo rekreačních objektů. Důvodem jsou zastaralá spalovací zařízení (kamna nebo kotle ústředního topení), ve kterých se mnohdy spaluje nevhodné a nekvalitní palivo, často neodpovídající požadavku kamen či kotle. V řadě případů dochází dokonce ke spalování komunálního odpadu. Zdravotní rizika plynoucí ze znečištění ovzduší z těchto zdrojů jsou vysoká.

Je prokázáno, že kvalita ovzduší v obci závisí především na palivu, které občané používají. Největší znečištění ovzduší způsobuje spalování hnědého uhlí. Úroveň znečištění v topné sezóně se vyrovná úrovni znečištění v silně průmyslově znečištěných lokalitách. Největším problémem kvality ovzduší jsou vysoké hodnoty oxidu uhelnatého, oxidů síry a dusíku, přítomných v prachových částicích i páchnoucím kouři. Prachové částice (PM10, PM2,5) jsou významným rizikovým faktorem s mnohačetným efektem na lidské zdraví. Pronikají a ukládají se v dýchacím traktu, větší částice (PM10) v horní části, jemnější částice (PM2,5) pronikají až do plicních sklípků. Jemné částice (PM2,5) obsahují polycyklické aromatické uhlovodíky a kondenzované organické či kovové páry, z nichž některé mají zhoubný účinek.

Pro zlepšení stavu ovzduší podniká obecní úřad řadu opatření. Jde o údržbu a výsadbu zeleně, pravidelné a častější čištění komunikací od usazených částic, osvětovou práci na úseku čistoty ovzduší. Pro zlepšení ovzduší mohou ale nejvíc udělat všichni občané obce.

 Jak můžeme ovlivnit emise z našich topenišť a tím i kvalitu ovzduší v obci:

 •   spalujme v kamnech a kotlích pouze předepsané palivo;
 •   provozujme kamna a kotle pouze na předepsaný výkon;
 •   používejme kamna a kotle s vysokou účinností spalování;
 •   nechme si kamna a kotle pravidelně seřídit na úsporný provoz;
 •   provádějme pravidelnou údržbu a čištění kamen a kotlů;
 •   zajišťujme pravidelnou revizi a čištění komínů kvalifikovaným kominíkem;
 •   dodržujme přípustnou tmavost kouře a míru obtěžování zapáchajícího kouře ve svém okolí.

 Vhodné způsoby vytápění s ohledem na kvalitu ovzduší v obci:

 •   moderní kotle na pevná paliva – uhlí, dřevo;
 •   zplyňovací kotle – uhlí, dřevo;
 •   elektrokotle a přímotopy;
 •   plynové kotle (pouze propan-butan v nové části obce, zemní     plyn v obci není zaveden);
 •   kotle na kapalná paliva (v obci se užívají výjimečně, ne-li vůbec);
 •   tepelná čerpadla (v nové zástavbě již poměrně běžný zdroj);
 •   solární systémy (většinou jako přídavný zdroj na střechách domů nebo při nich);
 •   malé vodní či větrné elektrárny (v obci není tento zdroj využíván).

 Vyhlídky do budoucna:

Vzhledem k pokročilým technologiím není využívání hnědého uhlí k vytápění chápáno jako něco vyloženě neekologického, i když parametrů srovnatelných s alternativními zdroji samozřejmě nedosahuje. Pro další využívání hnědého uhlí v obci hovoří především nízké náklady na vytápění a ohřev vody a dnes již pohodlná obsluha kotlů, jejich snadné plnění palivem a dobrá regulovatelnost. Pro příjmově slabší občany v původní zástavbě bude i nadále vytápění v kotlích na hnědé uhlí  jediným dostupným zdrojem.

 Výhody nových kotlů na pevná paliva:

 •   vytápění levnějším palivem;
 •   oproti starším kotlům zvýšení účinnosti spalování (z 60% na 80%);
 •   zlepšení kvality spalování a snížení emisí;
 •   zlepšená obsluha a regulovatelnost spalování;
 •   průběžné vytápění bez opakovaného vyhasínání a zatápění;
 •   nižší náklady a lepší provoz.
Menu rubriky:
Program na zlepšení ovzduší v.doc (DOC 27 kB)

Kontakt

Obec Vonoklasy
Na Návsi 4, Vonoklasy
PSČ 252 28    

+420 257 711 470    
obec@vonoklasy.cz

Najdete nás zde

Úřední hodiny

Obecní úřad
Pondělí
            10 – 18  hod
Úterý
              8 – 16  hod
Středa
            10 – 18  hod
Čtvrtek
               zavřeno
Pátek
              8 – 14  hod

   VEŘEJNÝ INTERNET
Přístup na veřejný internet
  v úředních hodinách

Novinky na email

Email *:

Jméno *:

Zrušení odebírání

Ke čtení dokumentů

MS Word Viewer
(soubory DOC)

Acrobat Reader
(soubory PDF)

czech point   datové schránky   veřejný internet   karlštejnsko   životní situace   112   policie ČR   zdravotní služba   Hasičizdravotní služba    Zdravotnická zařízení

Čas poslední aktualizace: 10.08.2023 000 16:06       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine