Velikost textu

Ochrana ovzduší


Emise znečišťujících látek ze spalování tuhých fosilních paliv v lokálních topeništích vznikají při vytápění rodinných domů nebo rekreačních objektů. Důvodem jsou zastaralá spalovací zařízení (kamna nebo kotle ústředního topení), ve kterých se mnohdy spaluje nevhodné a nekvalitní palivo, často neodpovídající požadavku kamen či kotle. V řadě případů dochází dokonce ke spalování komunálního odpadu. Zdravotní rizika plynoucí ze znečištění ovzduší z těchto zdrojů jsou vysoká.

Je prokázáno, že kvalita ovzduší v obci závisí především na palivu, které občané používají. Největší znečištění ovzduší způsobuje spalování hnědého uhlí. Úroveň znečištění v topné sezóně se vyrovná úrovni znečištění v silně průmyslově znečištěných lokalitách. Největším problémem kvality ovzduší jsou vysoké hodnoty oxidu uhelnatého, oxidů síry a dusíku, přítomných v prachových částicích i páchnoucím kouři. Prachové částice (PM10, PM2,5) jsou významným rizikovým faktorem s mnohačetným efektem na lidské zdraví. Pronikají a ukládají se v dýchacím traktu, větší částice (PM10) v horní části, jemnější částice (PM2,5) pronikají až do plicních sklípků. Jemné částice (PM2,5) obsahují polycyklické aromatické uhlovodíky a kondenzované organické či kovové páry, z nichž některé mají zhoubný účinek.

Pro zlepšení stavu ovzduší podniká obecní úřad řadu opatření. Jde o údržbu a výsadbu zeleně, pravidelné a častější čištění komunikací od usazených částic, osvětovou práci na úseku čistoty ovzduší. Pro zlepšení ovzduší mohou ale nejvíc udělat všichni občané obce.

 Jak můžeme ovlivnit emise z našich topenišť a tím i kvalitu ovzduší v obci:

 •   spalujme v kamnech a kotlích pouze předepsané palivo;
 •   provozujme kamna a kotle pouze na předepsaný výkon;
 •   používejme kamna a kotle s vysokou účinností spalování;
 •   nechme si kamna a kotle pravidelně seřídit na úsporný provoz;
 •   provádějme pravidelnou údržbu a čištění kamen a kotlů;
 •   zajišťujme pravidelnou revizi a čištění komínů kvalifikovaným kominíkem;
 •   dodržujme přípustnou tmavost kouře a míru obtěžování zapáchajícího kouře ve svém okolí.

 Vhodné způsoby vytápění s ohledem na kvalitu ovzduší v obci:

 •   moderní kotle na pevná paliva – uhlí, dřevo;
 •   zplyňovací kotle – uhlí, dřevo;
 •   elektrokotle a přímotopy;
 •   plynové kotle (pouze propan-butan v nové části obce, zemní     plyn v obci není zaveden);
 •   kotle na kapalná paliva (v obci se užívají výjimečně, ne-li vůbec);
 •   tepelná čerpadla (v nové zástavbě již poměrně běžný zdroj);
 •   solární systémy (většinou jako přídavný zdroj na střechách domů nebo při nich);
 •   malé vodní či větrné elektrárny (v obci není tento zdroj využíván).

 Vyhlídky do budoucna:

Vzhledem k pokročilým technologiím není využívání hnědého uhlí k vytápění chápáno jako něco vyloženě neekologického, i když parametrů srovnatelných s alternativními zdroji samozřejmě nedosahuje. Pro další využívání hnědého uhlí v obci hovoří především nízké náklady na vytápění a ohřev vody a dnes již pohodlná obsluha kotlů, jejich snadné plnění palivem a dobrá regulovatelnost. Pro příjmově slabší občany v původní zástavbě bude i nadále vytápění v kotlích na hnědé uhlí  jediným dostupným zdrojem.

 Výhody nových kotlů na pevná paliva:

 •   vytápění levnějším palivem;
 •   oproti starším kotlům zvýšení účinnosti spalování (z 60% na 80%);
 •   zlepšení kvality spalování a snížení emisí;
 •   zlepšená obsluha a regulovatelnost spalování;
 •   průběžné vytápění bez opakovaného vyhasínání a zatápění;
 •   nižší náklady a lepší provoz.
Menu rubriky:
Program na zlepšení ovzduší v.doc (DOC 27 kB)

Kontakt

Obec Vonoklasy
Na Návsi 4, Vonoklasy
PSČ 252 28    

+420 257 711 470    
obec@vonoklasy.cz

Najdete nás zde

Úřední hodiny

Obecní úřad
Pondělí
            10 – 18  hod
Úterý
              8 – 16  hod
Středa
            10 – 18  hod
Čtvrtek
               zavřeno
Pátek
              8 – 14  hod

   VEŘEJNÝ INTERNET
Přístup na veřejný internet
  v úředních hodinách

Novinky na emailZrušení odebírání

czech point   datové schránky   veřejný internet   karlštejnsko   životní situace   112   policie ČR   zdravotní služba   Hasičizdravotní služba    Zdravotnická zařízení

Čas poslední aktualizace: 04.04.2024 000 12:29       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine