Velikost textu

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, resp. podle vyhlášky Ministerstva informatiky  č. 442/2006, kterou se stanovuje struktura povinných informací, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra č. 416/2008 Sb., v platném znění. Podle uvedených předpisů je obec povinna zveřejňovat následující informace:

1. Oficiální název

Obec Vonoklasy

2. Důvod a způsob založení

 • Obec je základním územně samosprávním společenstvím a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí obce.
 • Obec je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu.
 • Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
 • Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění úkolů chrání též veřejný zájem.
 • Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Ve vymezených oblastech vykonává státní správu v přenesené působnosti.

3. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem je sedmičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležících do samostatné působnosti obce. Funkční období je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem obce jsou výbory, a to finanční a kontrolní.
Obec je navenek zastupována starostou, který ve vymezeném rozsahu vykonává také funkci rady obce.
Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Tvoří jej starosta, místostarosta a zaměstnanci obce. Starosta stojí v čele obecního úřadu. Obecní úřad není dělen na odbory. Iniciativními a poradními orgány starosty jsou komise.

4. Kontaktní spojení

Adresa úřadu:
Obecní úřad Vonoklasy, Na Návsi 4,
Vonoklasy, PSČ 252 28

Úřední hodiny:
pondělí  10:00 – 18:00  
úterý   8:00 – 16:00
středa    10:00 – 18:00
čtvrtek  zavřeno
pátek   8:00 – 14:00

Spojení:
tel/ fax:  +420 257 771 470
e-mail:  ou.vonoklasy@worldonline.cz
web:   http://www.vonoklasy.cz
IDDS:  6wnb638

5. Bankovní spojení

Komerční banka, a.s.
č.ú. 35-9612650267/0100

6. Identifikační číslo

00241822

7. Daňové identifikační číslo

CZ-00241822
obec není plátce DPH

8. Dokumenty

Rozpočet obce
Závěrečný účet obce
Kontrola hospodaření obce
Zasedání zastupitelstva obce

9.  Podání a příjem žádostí o informace

 • ústní podání osobně na adrese obecního úřadu v pracovní době
 • písemné podání osobním nebo poštovním doručením na adresu obecního úřadu
 • elektronické podání na e-mail obecního úřadu, resp. přes e-podatelnu

10. Opravné prostředky (odvolání proti rozhodnutí)

 • Ústní podání osobně na adrese obecního úřadu v pracovní době
 • Písemné podání osobním nebo poštovním doručením na adresu obecního úřadu
 • Elektronické podání na e-mail obecního úřadu, resp. přes e-podatelnu

11. Sazebník úhrad za poskytnuté informace

Sazebník úhrad

12. Výroční zprávy o poskytnutých informacích

Výroční zprávy

13. Přehled o poskytnutých informacích

Přehled o poskytnutých informacích

14. Předpisy

Jednací řád zastupitelstva obce
Volební řád zastupitelstva obce
Jednací řád finančního a kontrolního výbrou
Organizační a pracovní řád obecního úřadu
Směrnice pro poskytování informací
Směrnice pro řešení stížností
Provozní řád pro odběr pitné vody z vodovodu
Provozní řád odvedení odpadní vody do kanalizace
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška o nakládání s odpady
Požární řád obce Vonoklasy
Směrnice pro řešení mimořádných událostí a krizových situací

15. Formuláře

Podání žádosti o poskytnutí informace
Podání stížnosti
Odvolání proti rozhodnutí
Smlouva o dodání pitné vody z vodovodu a odvedení odpadní vody do kanalizace
Oznámení poplatkové povinnosti za sběr a odvoz komunálního odpadu
Oznámení poplatkové povinnosti za držení psa
Oznámení poplatkové povinnosti za užívání veřejného prostranství
Oznámení o pořádání společenské, sportovní, kulturní nebo jiné akce
Oznámení spalování látek přírodního charakteru
Žádost o povolení kácení dřevin (stromů)

16.  Řešení životních situací

http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx.

 http://www.portal.gov.cz.
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place


17. Licenční smlouvy

obec nemá uzavřeny žádné licenční smlouvy

18. Evidence obce v rejstřících či registrech 

obec nevede přehled o rejstřících, registrech, evidencích orgánů státní moci

19. Zákony, vyhlášky a nařízení


20. Ochrana osobních údajů

 obecní úřad vede evidenci obyvatel, evidenci poplatků, evidenci voličů při volbách, agendu k poskytování informací, personální a mzdovou agendu

21. Informační systém obecního úřadu

je vybudován na platformě operačního systému MS Windows

22.  Územní plán obce (ÚPO)

Územní plán obce Vonoklasy

Součástí informační povinnosti Obecního úřadu Vonoklasy je poskytování informací na základě žádosti právnických nebo fyzických osob. U žádostí týkajících se činnosti obce úřad postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. U žádostí týkajících se životního prostředí úřad postupuje podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění. Konkrétní postupy upravuje Směrnice pro poskytování informací.


Podmenu:

Kontakt

Obec Vonoklasy
Na Návsi 4, Vonoklasy
PSČ 252 28    

+420 257 711 470    
obec@vonoklasy.cz

Najdete nás zde

Úřední hodiny

Obecní úřad
Pondělí
            10 – 18  hod
Úterý
              8 – 16  hod
Středa
            10 – 18  hod
Čtvrtek
               zavřeno
Pátek
              8 – 14  hod

   VEŘEJNÝ INTERNET
Přístup na veřejný internet
  v úředních hodinách

Novinky na email

Email *:

Jméno *:

Zrušení odebírání

Ke čtení dokumentů

Ikona DOC souboru

MS Word Viewer
(soubory DOC)

Ikona PDF souboru

Acrobat Reader
(soubory PDF)

czech point   datové schránky   veřejný internet   karlštejnsko   životní situace   112   policie ČR   zdravotní služba   Hasičizdravotní služba    Zdravotnická zařízení

Čas poslední aktualizace: 17.01.2022 000 11:37       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine