Velikost textu

Povinné informace

1. Název

Obec Vonoklasy

2. Důvod a způsob založení

 

 • Obec je základním územně samosprávním společenstvím a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí obce.
 • Obec je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu.
 • Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
 • Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění úkolů chrání též veřejný zájem.
 • Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Ve vymezených oblastech vykonává státní správu v přenesené působnosti.

 

3. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem je sedmičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležících do samostatné působnosti obce. Funkční období je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem obce jsou výbory, a to finanční a kontrolní.
Obec je navenek zastupována starostou, který ve vymezeném rozsahu vykonává také funkci rady obce.
Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Tvoří jej starosta, místostarosta a zaměstnanci obce. Starosta stojí v čele obecního úřadu. Obecní úřad není dělen na odbory. Iniciativními a poradními orgány starosty jsou komise.

4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa - Sídlo

Obecní úřad Vonoklasy, Na Návsi 4,
Vonoklasy, PSČ 252 28

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Vonoklasy, Na Návsi 4,
Vonoklasy, PSČ 252 28


4.3 Úřední hodiny

pondělí  10:00 – 18:00  
úterý   8:00 – 16:00
středa    10:00 – 18:00
čtvrtek  zavřeno
pátek   8:00 – 14:00
 

4.4 Telefonní čísla

tel/ fax:  +420 257 771 470
 

4.5 Adresa internetové stránky

 

4.6 Adresa podatelny

 
Obecní úřad Vonoklasy, Na Návsi 4,
Vonoklasy, PSČ 252 28
 

4.7 Elektronická adresa podatelny

 

4.8 Datová schránka

6wnb6385. Případné platby lze poukázat

Komerční banka, a.s.
č.ú. 35-9612650267/0100

6. Identifikační číslo (IČO)

00241822

7. Plátce daně z přidané hodnoty – Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ-00241822
obec není plátce DPH

8. Dokumenty

Rozpočet obce
Závěrečný účet obce
Kontrola hospodaření obce
Zasedání zastupitelstva obce

9.  Podání a příjem žádostí o informace

 • ústní podání osobně na adrese obecního úřadu v pracovní době
 • písemné podání osobním nebo poštovním doručením na adresu obecního úřadu
 • elektronické podání na e-mail obecního úřadu, resp. přes e-podatelnu

Jak podat žádost

Formuláře

 

10. Opravné prostředky (odvolání proti rozhodnutí)

10.1 místo a způsob podání a podnětů

 • Ústní podání osobně na adrese obecního úřadu v pracovní době
 • Písemné podání osobním nebo poštovním doručením na adresu obecního úřadu
 • Elektronické podání na e-mail obecního úřadu, resp. přes e-podatelnu

10.2 Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti. O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.

Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6, kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3, uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

10.3 Formuláře

Ke stažení v sekci Formuláře

10.4 Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx.

Další důležité informace získáte zde: http://www.portal.gov.cz.

11. Předpisy

Jednací řád zastupitelstva obce
Volební řád zastupitelstva obce
Jednací řád finančního a kontrolního výbrou
Organizační a pracovní řád obecního úřadu
Směrnice pro poskytování informací
Směrnice pro řešení stížností
Provozní řád pro odběr pitné vody z vodovodu
Provozní řád odvedení odpadní vody do kanalizace
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška o nakládání s odpady
Požární řád obce Vonoklasy
Směrnice pro řešení mimořádných událostí a krizových situací

12. Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad za poskytnuté informace

Sazebník úhrad
 

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Není vydáno usnesení nadřízeného orgánu
 

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

Nejsou uzavřeny licenční smlouvy

14.3. výhradní licence

Dosud nebyly žádné poskytnuty.14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy
 

Ostatní informace

A) Přehled o poskytnutých informacích

Přehled o poskytnutých informacích

B) Evidence obce v rejstřících či registrech 

obec nevede přehled o rejstřících, registrech, evidencích orgánů státní moci

C) Ochrana osobních údajů

 obecní úřad vede evidenci obyvatel, evidenci poplatků, evidenci voličů při volbách, agendu k poskytování informací, personální a mzdovou agendu

D) Informační systém obecního úřadu

je vybudován na platformě operačního systému MS Windows

 

 

 

Podmenu:

Kontakt

Obec Vonoklasy
Na Návsi 4, Vonoklasy
PSČ 252 28    

+420 257 711 470    
obec@vonoklasy.cz

Najdete nás zde

Úřední hodiny

Obecní úřad
Pondělí
            10 – 18  hod
Úterý
              8 – 16  hod
Středa
            10 – 18  hod
Čtvrtek
               zavřeno
Pátek
              8 – 14  hod

   VEŘEJNÝ INTERNET
Přístup na veřejný internet
  v úředních hodinách

Novinky na emailZrušení odebírání

czech point   datové schránky   veřejný internet   karlštejnsko   životní situace   112   policie ČR   zdravotní služba   Hasičizdravotní služba    Zdravotnická zařízení

Čas poslední aktualizace: 28.05.2024 000 11:50       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine