Velikost textu

Požadavky na jakost pitné vody

Podzemní surová voda je v obou vodárnách (V Želebici a U Kapličky) upravována mechanicky (ustálení) a chemicky (chlornan), jinak zůstává v přírodním stavu.  Podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., v platném znění, je prováděn 4 x ročně její (krácený) rozbor. Za určité období (zpravidla 1 x ročně), pro potřeby hygieniků, se provádí ještě plný rozbor.


 Parametry kráceného rozboru:


mikrobiologický ukazatel      jednotka                    limitní hodnota
_____________________________________________________________
koliformní bakterie                        KTJ/100 (ml)               0
escherichia coli                                KTJ/100 (ml)               0
počty kolonií při 22 °C                  KTJ/ml                      200
počty kolonií při 36 °C                  KTJ/ml                         20
_____________________________________________________________fyzikální a chemické ukazatele            jednotka     limitní hodnota

_____________________________________________________________
pH                                                                          -                           6,5 – 9,5
konduktivita                                                     mS/m             125    
CHKSK – Mn                                                     mg/l                     3,0    
barva                                                                  mg/Pt                20  
zákal                                                                    ZF(t)                     5    
chlór volný                                                        -                             0,30    
amonné ionty  (NH₄⁺)                                    mg/l                     0,50
dusitany (NO₂)                                                mg/l                     0,50
dusičnany   (NO₃⁻)                                         mg/l                   50  
mangan     (Mn)                                              mg/l                      0,050
železo      (Fe)                                                     mg/l                      0,20    
_____________________________________________________________


ostatní ukazatele    jednotka    limitní hodnota
_____________________________________________________________
pach        -    slovní vyjádření
chuť        -    slovní vyjádření

Údaje k ukazatelům jakosti pitné vody:

Escherichia coli - je považována za indikátor hygienické závadnosti vody.

Koliformní bakterie - jejich přítomnost svědčí o možné kontaminaci vody i splaškovými vodami a o zvýšeném obsahu organických látek.

Enterokoky - jsou významným indikátorem čerstvého fekálního znečištění.

Kolonie rostoucí při 36°C (mezofilní bakterie) – poskytují informaci o celkovém mikrobiálním znečištění vody.

Kolonie rostoucí při 22°C (psychrofilní bakterie)
– ukazují na znečištění snadno rozložitelnými organickými látkami.

Chemická spotřeba kyslíku (CHSK–Mn) – indikuje přítomnost organických látek živočišného i rostlinného původu.
 
Amonné ionty NH₄⁺ - indikují znečištění při současném zvýšení více chemických ukazatelů.

Hořčík Mg – žádoucí je obsah nejméně 10 mg/l.

Vápník Ca – žádoucí je obsah nejméně 30 mg/l.

Ca + Mg – určuje tvrdost vody, doporučená hodnota je 2 – 3,5 m mol/l.

Železo Fe – mezní hodnota je 0,20 mg/l.

Mangan Mn – mezní hodnota je 0, 05 mg/L

Dusičnany NO₃⁻ - mohou mít nepříjemné toxické účinky, jsou způsobeny dřívější intenzivní živočišnou a rostlinnou produkcí (prostupující fekálie a umělá hnojiva zeminou).

Dusitany NO₂ - náhlé a neobvyklé zvýšení indikuje splaškové znečištění.

Chloridy Cl – náhlé a neobvyklé zvýšení indikuje splaškové znečištění.

Sírany SO₂ - mezní hodnota je 250 mg/l.


Upozorněni:
Ve vodárně V Želebici je vyšší výskyt dusičnanů (důsledek intenzifikace rostlinné i živočišné výroby v minulosti). Provedením nových, hlubších vrtů s příznivými hodnotami dusičnanů, jejich napojením do vodovodního řadu a zavedením dusičnanové filtrace , bude problém letos odstraněn. Počítá se i s propojením obou vodáren a promísením vodních zdrojů. K dočištění a zlepšení chuťových vlastností bude použito filtrů na bázi aktivního uhlí.
   
Dusičnany (NO₃⁻)     jednotka                   starý vrt                           nový vrt
____________________________________________________________
Vodárna V Želebici     mg/l (průměr)         48 – 58                                 26 – 28
Vodárna U Kapličky   mg/l (průměr)           4 – 9                                       5 – 7 Doporučení:

Vzhledem k charakteru podloží, na kterém se obec nachází, je pitná voda tvrdá a vápenitá. Doporučujeme instalovat domácí úpravny pitné vody se zaměřením na změkčení a odvápnění. Vzhledem k vysokým provozním nákladům uvedená úprava v obou obecních vodárnách není možná.
  
Ukazatel *)       jednotka                 vodárna V Želebici         vodárna U Kapličky
_____________________________________________________________
celková tvrdost   m mol   (průměr)                 5,8                                              3,9
vápník (Ca²⁺)      mg/l     (průměr)             180                                             120

*) měření tvrdosti a množství vápníku není součástí kráceného rozboru.   
 

Kontakt

Obec Vonoklasy
Na Návsi 4, Vonoklasy
PSČ 252 28    

+420 257 711 470    
obec@vonoklasy.cz

Najdete nás zde

Úřední hodiny

Obecní úřad
Pondělí
            10 – 18  hod
Úterý
              8 – 16  hod
Středa
            10 – 18  hod
Čtvrtek
               zavřeno
Pátek
              8 – 14  hod

   VEŘEJNÝ INTERNET
Přístup na veřejný internet
  v úředních hodinách

Novinky na emailZrušení odebírání

czech point   datové schránky   veřejný internet   karlštejnsko   životní situace   112   policie ČR   zdravotní služba   Hasičizdravotní služba    Zdravotnická zařízení

Čas poslední aktualizace: 28.05.2024 000 11:50       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine