Velikost textu

Požadavky na jakost pitné vody

Podzemní surová voda je v obou vodárnách (V Želebici a U Kapličky) upravována mechanicky (ustálení) a chemicky (chlornan), jinak zůstává v přírodním stavu.  Podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., v platném znění, je prováděn 4 x ročně její (krácený) rozbor. Za určité období (zpravidla 1 x ročně), pro potřeby hygieniků, se provádí ještě plný rozbor.


 Parametry kráceného rozboru:


mikrobiologický ukazatel      jednotka                    limitní hodnota
_____________________________________________________________
koliformní bakterie                        KTJ/100 (ml)               0
escherichia coli                                KTJ/100 (ml)               0
počty kolonií při 22 °C                  KTJ/ml                      200
počty kolonií při 36 °C                  KTJ/ml                         20
_____________________________________________________________fyzikální a chemické ukazatele            jednotka     limitní hodnota

_____________________________________________________________
pH                                                                          -                           6,5 – 9,5
konduktivita                                                     mS/m             125    
CHKSK – Mn                                                     mg/l                     3,0    
barva                                                                  mg/Pt                20  
zákal                                                                    ZF(t)                     5    
chlór volný                                                        -                             0,30    
amonné ionty  (NH₄⁺)                                    mg/l                     0,50
dusitany (NO₂)                                                mg/l                     0,50
dusičnany   (NO₃⁻)                                         mg/l                   50  
mangan     (Mn)                                              mg/l                      0,050
železo      (Fe)                                                     mg/l                      0,20    
_____________________________________________________________


ostatní ukazatele    jednotka    limitní hodnota
_____________________________________________________________
pach        -    slovní vyjádření
chuť        -    slovní vyjádření

Údaje k ukazatelům jakosti pitné vody:

Escherichia coli - je považována za indikátor hygienické závadnosti vody.

Koliformní bakterie - jejich přítomnost svědčí o možné kontaminaci vody i splaškovými vodami a o zvýšeném obsahu organických látek.

Enterokoky - jsou významným indikátorem čerstvého fekálního znečištění.

Kolonie rostoucí při 36°C (mezofilní bakterie) – poskytují informaci o celkovém mikrobiálním znečištění vody.

Kolonie rostoucí při 22°C (psychrofilní bakterie)
– ukazují na znečištění snadno rozložitelnými organickými látkami.

Chemická spotřeba kyslíku (CHSK–Mn) – indikuje přítomnost organických látek živočišného i rostlinného původu.
 
Amonné ionty NH₄⁺ - indikují znečištění při současném zvýšení více chemických ukazatelů.

Hořčík Mg – žádoucí je obsah nejméně 10 mg/l.

Vápník Ca – žádoucí je obsah nejméně 30 mg/l.

Ca + Mg – určuje tvrdost vody, doporučená hodnota je 2 – 3,5 m mol/l.

Železo Fe – mezní hodnota je 0,20 mg/l.

Mangan Mn – mezní hodnota je 0, 05 mg/L

Dusičnany NO₃⁻ - mohou mít nepříjemné toxické účinky, jsou způsobeny dřívější intenzivní živočišnou a rostlinnou produkcí (prostupující fekálie a umělá hnojiva zeminou).

Dusitany NO₂ - náhlé a neobvyklé zvýšení indikuje splaškové znečištění.

Chloridy Cl – náhlé a neobvyklé zvýšení indikuje splaškové znečištění.

Sírany SO₂ - mezní hodnota je 250 mg/l.


Upozorněni:
Ve vodárně V Želebici je vyšší výskyt dusičnanů (důsledek intenzifikace rostlinné i živočišné výroby v minulosti). Provedením nových, hlubších vrtů s příznivými hodnotami dusičnanů, jejich napojením do vodovodního řadu a zavedením dusičnanové filtrace , bude problém letos odstraněn. Počítá se i s propojením obou vodáren a promísením vodních zdrojů. K dočištění a zlepšení chuťových vlastností bude použito filtrů na bázi aktivního uhlí.
   
Dusičnany (NO₃⁻)     jednotka                   starý vrt                           nový vrt
____________________________________________________________
Vodárna V Želebici     mg/l (průměr)         48 – 58                                 26 – 28
Vodárna U Kapličky   mg/l (průměr)           4 – 9                                       5 – 7 Doporučení:

Vzhledem k charakteru podloží, na kterém se obec nachází, je pitná voda tvrdá a vápenitá. Doporučujeme instalovat domácí úpravny pitné vody se zaměřením na změkčení a odvápnění. Vzhledem k vysokým provozním nákladům uvedená úprava v obou obecních vodárnách není možná.
  
Ukazatel *)       jednotka                 vodárna V Želebici         vodárna U Kapličky
_____________________________________________________________
celková tvrdost   m mol   (průměr)                 5,8                                              3,9
vápník (Ca²⁺)      mg/l     (průměr)             180                                             120

*) měření tvrdosti a množství vápníku není součástí kráceného rozboru.   
 

Kontakt

Obec Vonoklasy
Na Návsi 4, Vonoklasy
PSČ 252 28    

+420 257 711 470    
obec@vonoklasy.cz

Najdete nás zde

Úřední hodiny

Obecní úřad
Pondělí
            10 – 18  hod
Úterý
              8 – 16  hod
Středa
            10 – 18  hod
Čtvrtek
               zavřeno
Pátek
              8 – 14  hod

   VEŘEJNÝ INTERNET
Přístup na veřejný internet
  v úředních hodinách

Novinky na email

Zrušení odebírání

Email *:

Ke čtení dokumentů

MS Word Viewer
(soubory DOC)

Acrobat Reader
(soubory PDF)

czech point   datové schránky   veřejný internet   karlštejnsko   životní situace   112   policie ČR   zdravotní služba   Hasičizdravotní služba    Zdravotnická zařízení

Čas poslední aktualizace: 10.08.2023 000 16:06       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine