Velikost textu

Historie obce


Původní osídlení a první zmínka o obci

Historicky je doložen slovanský původ vsi. Významný archeologický nález hrobu s kosterními pozůstatky a šperky z přemyslovského období dokladuje původní osídlení Vonoklas již od 11. století. Dokumentace je uložena v pražském Národním muzeu. První písemný záznam o obci se dochoval z roku 1227, kdy český král Přemysl Otakar I. potvrdil donaci půdy ve Vonoklasech kapli svatého Václava v chrámu svatého Víta na Pražském hradě. Listinu následně potvrdil roku 1284 český král Václav II. a v roce 1359 i český král a římský císař Karel IV. Uvedené dokumenty jsou uloženy v archivu kapituly na Pražském hradě.

Doba středověku

Vonoklasy vznikly jako ves, kde hlavním zdrojem obživy bylo rolnictví. Od dávných dob se její obyvatelé živili především obděláváním půdy. Ves měla původně dva lenní dvory od 14 století povinovány manskou službou Karlštejnu a jeden dvůr zpupný svobodných zemanů. Postupem času vznikly usedlosti další, většinou přináležící ke zbraslavskému nebo dobřichovickému panství. Historicky šlo o ves se smíšenou vrchností, u poddaných s odlišnou rentou robotní, naturální či peněžní. Za doby vlády Karla IV. , kdy se stal zbraslavský klášter významným centrem světské i církevní politiky u nás, byla obec patrně důležitým průjezdním místem mezi Zbraslaví a Karlštejnem. Svědčí o tom trosky nedalekého strážního hrádku Karlík z roku 1358. V době o málo pozdější byl zřejmě vysazen i jeden z posledních hraničních dubů zbraslavského panství, chráněný jako památný strom. Jeho stáří se odhaduje na 600 let.

Doba novověku

Ze 17. století jsou dochovány zprávy o tvrzi, původně středověké hranolo-věžovitého tvaru, přestavěné do podoby venkovského sídla. Z 18. století pochází důkazy o existenci zámečku se zahradou a vodní plochou. Dále pak o mlýnu, kovárně, pivovaru, vápenici a lomu kamene vápenného. Ze středověku pokračovalo udržování osazené vinice. Nic z toho se do dnešních dnů bohužel nedochovalo.

Na návsi v bývalé usedlosti čp. 12 stojí zachovalá roubená stavba s pavlačí sloužící od počátku 19. století jako špýchar. Jde o památku lidové architektury. Naproti se nachází kaple svatého Václava z roku 1887, vysvěcená řádem křižovníků z Dobřichovic. Křížek v obci pochází z roku 1862 a kaplička se sochou svate Panny Marie v prvním ohybu silnice od obce je z roku 1893. V roce 1893 byl založen spolek Svornost, jehož dobová zástavba s patronem obce knížetem Václavem je vystavené na Obecním úřadu.

Doba nejnovější

Vliv na rozvoj obce mělo zrušení nevolnictví, roboty a patrimonijní správy na sklonku 19. století. V neposlední řadě pak i zánik monarchie a ustanovení republiky v počátcích 20. století.

V roce 1920 byl v obci odhalen pomník Mistru Janu Husovi, na paměť obětem první světové války z let 1914 – 1918. Za první světové války padlo z obce šest mužů. V roce 1948 byl na témže místě také odhalen pomník obětem druhé světové války z let 1939 – 1945. Ve druhé světové válce nikdo z obce nepadl.

Obec Vonoklasy se rozvíjela jako samosprávný celek. V prvorepublikovém období na demokratických principech, za protektorátu a komunismu se specifiky danými těmito režimy. Historický návrat k demokraticky volené samosprávě obce proběhl roku 1989. V souladu se zákonem č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění, se obec stala územním samosprávným společenstvím občanů na vymezeném katastrálním území.

Kontakt

Obec Vonoklasy
Na Návsi 4, Vonoklasy
PSČ 252 28    

+420 257 711 470    
obec@vonoklasy.cz

Najdete nás zde

Úřední hodiny

Obecní úřad
Pondělí
            10 – 18  hod
Úterý
              8 – 16  hod
Středa
            10 – 18  hod
Čtvrtek
               zavřeno
Pátek
              8 – 14  hod

   VEŘEJNÝ INTERNET
Přístup na veřejný internet
  v úředních hodinách

Novinky na emailZrušení odebírání

czech point   datové schránky   veřejný internet   karlštejnsko   životní situace   112   policie ČR   zdravotní služba   Hasičizdravotní služba    Zdravotnická zařízení

Čas poslední aktualizace: 28.05.2024 000 11:50       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine