Velikost textu

Příroda


Podoba krajiny
Členité okolí obce náleží do oblasti Českého krasu. Ten je součástí rozsáhlé středočeské pánve nazvané Barrandien, táhnoucí se od Prahy přes Karlštejn až k Plzni. Východní část, kde se Vonoklasy nalézají, je charakteristická vápencovým horninovým podkladem silurského a devonského stáří. Svrchní půdu tvoří převážně kamenitá vápenitá hnědozem, méně vápenitá suť nebo obnažená skála. Nadmořská výška se pohybuje od 300 do 400 m n/m. Klima je zde mírně teplé a suché. Půdní poměry, členitost území a přírodní klima se podílely na vytvoření rostlinného krytu i vzhledu krajiny. Zachoval se zde ekosystém listnatých lesů, lesostepních a stepních formací i suťových útvarů s mnoha druhy chráněných rostlin a živočichů. Blízkost hlavního města a přitažlivost krajiny zvýrazňuje rekreační význam celé lokality.
  
Rostlinstvo
Obec je obklopena prstencem polí a luk. Vznikly vymýcením původního lesního porostu a sloužily k obživě obyvatel. Od jejich okraje se dále do členitého kraje rozprostírá primární lesní terén. V okolních lesích se poměrně dobře uchovala přirozená druhová skladba s převahou listnatých stromů, čemuž odpovídá i spodní bylinné patro a živočišná říše. Limitujícím faktorem pro vývoj lesů bylo kyselé podloží, mělké půdy a nízký úhrn srážek. Působením klimatických podmínek a dané nadmořské výšky jsou nejrozšířenějšími listnatými stromy dub, habr a buk. Z jehličnanů pak smrk, borovice lesní a černá.

Na jižních svazích se lze setkat s lesostepními společenstvy, doubravami a šípákovými lesy. Na severních svazích jsou zastoupeny vápnomilné bučiny i suťové lesy. Opravdu pestrý je výskyt nejrůznějších bylin a květeny. Překrásné jsou především ty jarní, které v listnatých lesích tvoří úchvatné koberce bílých, žlutých nebo modrých kvítků. Na osluněných plochých lesních i lučních svazích přežívá unikátní lesostepní a stepní květena a traviny. Ve stinných chladnějších údolích a kaňonech pak květena vlhkomilná. Roste zde i mnoho druhů mechorostů a hub. Na území České republiky je vedeno 469 taxonů v různém stupni ohrožení, v oblasti Českého krasu jich z tohoto počtu roste 73 druhů, mnoho z nich i ve východní oblasti.
 
Zvířectvo
Fauna je zastoupena evropskými druhy, které se dobře přizpůsobily daným životním podmínkám. V celé oblasti se vyskytuje velké množství bezobratlých živočichů, měkkýšů, motýlů, brouků, pavouků a dalších skupin příznačných pro lesní, lesostepní, stepní a skalní prostředí. Zajímavá je i skladba obratlovců. Patří sem obojživelníci, hadi, běžné i vzácné ještěrky. Svojí hnízdní a potravní nabídkou je oblast vhodná pro mnoho druhů ptáků lesní nebo luční krajiny. Díky přírodním podmínkám se v lokalitě vyskytují i netopýři. Oblast je obývána četnými savci. Hlodavci a hmyzožravci jsou zastoupeni lesními a polními druhy. Z lesních šelem lze potkat lišku, lasici, hranostaje, tchoře, kunu a jezevce. Je to proto, že prostředí je vhodné pro vytváření nor. Ke kopytníkům patří prase divoké, srnec, muflon a jelen přecházející z nedalekých Brd.
Podrobnější informace o Chráněné krajinné oblasti Český kras naleznete na webových stránkách www.ceskykras.ochranaprirody.cz

Kontakt

Obec Vonoklasy
Na Návsi 4, Vonoklasy
PSČ 252 28    

+420 257 711 470    
obec@vonoklasy.cz

Najdete nás zde

Úřední hodiny

Obecní úřad
Pondělí
            10 – 18  hod
Úterý
              8 – 16  hod
Středa
            10 – 18  hod
Čtvrtek
               zavřeno
Pátek
              8 – 14  hod

   VEŘEJNÝ INTERNET
Přístup na veřejný internet
  v úředních hodinách

Novinky na emailZrušení odebírání

czech point   datové schránky   veřejný internet   karlštejnsko   životní situace   112   policie ČR   zdravotní služba   Hasičizdravotní služba    Zdravotnická zařízení

Čas poslední aktualizace: 04.04.2024 000 12:29       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine