Velikost textu

Příroda


Podoba krajiny
Členité okolí obce náleží do oblasti Českého krasu. Ten je součástí rozsáhlé středočeské pánve nazvané Barrandien, táhnoucí se od Prahy přes Karlštejn až k Plzni. Východní část, kde se Vonoklasy nalézají, je charakteristická vápencovým horninovým podkladem silurského a devonského stáří. Svrchní půdu tvoří převážně kamenitá vápenitá hnědozem, méně vápenitá suť nebo obnažená skála. Nadmořská výška se pohybuje od 300 do 400 m n/m. Klima je zde mírně teplé a suché. Půdní poměry, členitost území a přírodní klima se podílely na vytvoření rostlinného krytu i vzhledu krajiny. Zachoval se zde ekosystém listnatých lesů, lesostepních a stepních formací i suťových útvarů s mnoha druhy chráněných rostlin a živočichů. Blízkost hlavního města a přitažlivost krajiny zvýrazňuje rekreační význam celé lokality.
  
Rostlinstvo
Obec je obklopena prstencem polí a luk. Vznikly vymýcením původního lesního porostu a sloužily k obživě obyvatel. Od jejich okraje se dále do členitého kraje rozprostírá primární lesní terén. V okolních lesích se poměrně dobře uchovala přirozená druhová skladba s převahou listnatých stromů, čemuž odpovídá i spodní bylinné patro a živočišná říše. Limitujícím faktorem pro vývoj lesů bylo kyselé podloží, mělké půdy a nízký úhrn srážek. Působením klimatických podmínek a dané nadmořské výšky jsou nejrozšířenějšími listnatými stromy dub, habr a buk. Z jehličnanů pak smrk, borovice lesní a černá.

Na jižních svazích se lze setkat s lesostepními společenstvy, doubravami a šípákovými lesy. Na severních svazích jsou zastoupeny vápnomilné bučiny i suťové lesy. Opravdu pestrý je výskyt nejrůznějších bylin a květeny. Překrásné jsou především ty jarní, které v listnatých lesích tvoří úchvatné koberce bílých, žlutých nebo modrých kvítků. Na osluněných plochých lesních i lučních svazích přežívá unikátní lesostepní a stepní květena a traviny. Ve stinných chladnějších údolích a kaňonech pak květena vlhkomilná. Roste zde i mnoho druhů mechorostů a hub. Na území České republiky je vedeno 469 taxonů v různém stupni ohrožení, v oblasti Českého krasu jich z tohoto počtu roste 73 druhů, mnoho z nich i ve východní oblasti.
 
Zvířectvo
Fauna je zastoupena evropskými druhy, které se dobře přizpůsobily daným životním podmínkám. V celé oblasti se vyskytuje velké množství bezobratlých živočichů, měkkýšů, motýlů, brouků, pavouků a dalších skupin příznačných pro lesní, lesostepní, stepní a skalní prostředí. Zajímavá je i skladba obratlovců. Patří sem obojživelníci, hadi, běžné i vzácné ještěrky. Svojí hnízdní a potravní nabídkou je oblast vhodná pro mnoho druhů ptáků lesní nebo luční krajiny. Díky přírodním podmínkám se v lokalitě vyskytují i netopýři. Oblast je obývána četnými savci. Hlodavci a hmyzožravci jsou zastoupeni lesními a polními druhy. Z lesních šelem lze potkat lišku, lasici, hranostaje, tchoře, kunu a jezevce. Je to proto, že prostředí je vhodné pro vytváření nor. Ke kopytníkům patří prase divoké, srnec, muflon a jelen přecházející z nedalekých Brd.
Podrobnější informace o Chráněné krajinné oblasti Český kras naleznete na webových stránkách www.ceskykras.ochranaprirody.cz

Kontakt

Obec Vonoklasy
Na Návsi 4, Vonoklasy
PSČ 252 28    

+420 257 711 470    
obec@vonoklasy.cz

Najdete nás zde

Úřední hodiny

Obecní úřad
Pondělí
            10 – 18  hod
Úterý
              8 – 16  hod
Středa
            10 – 18  hod
Čtvrtek
               zavřeno
Pátek
              8 – 14  hod

   VEŘEJNÝ INTERNET
Přístup na veřejný internet
  v úředních hodinách

Novinky na email

Email *:

Jméno *:

Zrušení odebírání

Ke čtení dokumentů

MS Word Viewer
(soubory DOC)

Acrobat Reader
(soubory PDF)

czech point   datové schránky   veřejný internet   karlštejnsko   životní situace   112   policie ČR   zdravotní služba   Hasičizdravotní služba    Zdravotnická zařízení

Čas poslední aktualizace: 10.08.2023 000 16:06       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine